DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Birimlerimiz

 

Birimlerimiz ve Görevlerimiz


1-Bütçe Şube Müdürlüğü: Başkanlığımız ile 19 Bölge Müdürlüğü ve 81 İl Müdürlüğü olmak üzere Taşra Teşkilatının Orta Vadeli Cari Bütçesi ile Orta Vadeli Yatırım Bütçesini hazırlamak, serbest bırakma dönemlerinde ödeneklerini göndermek, tenkis, revize ve aktarma işlemlerini yapmak.

2-Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü: Bakanlığımıza gelen evrakın merkez birimlerine göre tasnifi ve dağıtımı, kontrollü evraka ilişkin işlemler ile Bakanlığımız Kurum Arşivi hizmetlerini yürütmek.

3-İç Hizmetler Şube Müdürlüğü: Bakanlığımız Merkez Teşkilatı hizmet binalarının genel temizlik, özel güvenlik, aydınlatma, kargo, ısıtma ve bakım-onarıma ilişkin hizmetlerini,  237 Sayılı Taşıt Kanunu hükümleri çerçevesinde Merkez Teşkilatındaki taşıtlar ile bütçe ödenekleri dahilinde personel servis hizmetlerini, Bakanlığımızın Merkez ve Taşra Teşkilatının mühendislik ve mimarlık gibi teknik hizmetlerini yürütmek.

4-Personel ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü: Başkanlığımız kadrolarında görev yapan memur ve işçi statüsündeki personelin özlük işlemlerini ve eğitim programlarını yürütmek. Başkanlığımız merkez kadrosunda bulunan tüm personelin özlük haklarını tahakkuk ettirerek hak sahiplerine ödenmesini sağlamak. Bakanlığımız personeline birinci basamak sağlık hizmeti verilmesini Kurum Tabipliği aracılığıyla yürütmek.
İç Kontrol çalışmaları, eylem planları, denetim raporları, faaliyet raporları, bilgi notları, soru önergeleri, brifingler, bilgi edinme vb. plan ve raporlama işlemleri ile Bakanlığımız Stratejik Planında Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik koordinasyonu sağlamak.

 5- Satınalma Şube Müdürlüğü: Bina ve arazi kiralama, doğrudan temin usulü ile yapılan satınalma işlemleri, araç alımı ve kiralama işlemleri, menkul ve gayrımenkul mal bakım ve onarım giderleri, temsil ve tanıtma giderleri, sigorta giderleri, elektrik-su-doğalgaz giderleri vb. tüketime yönelik mal ve malzeme alımları ile Bakanlığımız Yurtdışı Teşkilatının tüketime yönelik mal ve malzeme alımları ile tedavi giderlerinin ödenmesi hizmetlerini yürütmek.
Bakanlığımız Merkez Teşkilatının temizlik, yemek, akaryakıt, özel güvenlik, personel taşıma (servis) ile Bakanlığımız kargo hizmeti vb. mal ve hizmet alımı ihalelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

6-Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü: Bakanlığımız Merkez Teşkilatında bulunan personele öğle yemeği hizmeti vermek, Yemekhanesi bulunan Bölge Müdürlüklerine, “Memurların Öğle Yemeğine Yardım” harcama kaleminden ödenek göndermek, Bakanlığımız merkez teşkilatında bulunan lojmanların tahsis ve tahliye işlemlerini yürütmek. Bakanlığımıza ait sosyal tesislerin işlemlerini yürütmek.

7-Savunma Hizmetleri Şube Müdürlüğü: Bakanlığımız sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

8-Taşınır ve Taşınmazlar Şube Müdürlüğü: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca, Başkanlığımız, Özel Kalem Müdürlüğü, İç Denetim Birimi Başkanlığı ve Yurtdışı Teşkilatının taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile ilgili hizmetleri yürütmek.
Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik uyarınca Bakanlığımız mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazların kayıt ve icmal hizmetlerini yürütmek.

9-Yap-İşlet-Devret (YİD) Şube Müdürlüğü: 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun hükümlerine göre, kara sınır kapıları ve bazı gümrük idarelerinin Yap-İşlet-Devret modeli ile yeniden yapılandırılmasına ilişkin hizmetleri yürütmek.